Copyright en gebruik van informatie

De Website en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Omega Pharma en worden auteursrechtelijk beschermd.  U hebt het recht om informatie, inclusief teksten, afbeeldingen, audio en video, van de Website te kunnen inkijken en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar het is niet toegestaan wijzigingen of verdere reproducties aan te brengen aan de Website of de inhoud ervan.  U mag de Website of een onderdeel van de inhoud ervan niet verdelen, wijzigen, overdragen, hergebruiken of opnieuw openbaar maken.  Omega Pharma garandeert niet dat uw gebruik van de informatie die in de Website is opgenomen de rechten van derden niet zal schenden.  Met uitzondering van de beperkte machtiging voor gebruik zoals in deze paragraaf vermeld, wordt u geen licentie of ander recht toegekend op de Website of op een onderdeel van de inhoud ervan.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, handelsbenamingen en uitingswijze in deze Website zijn beschermd door de nationale en internationale legalisatie.  Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Omega Pharma.  Er wordt u geen licentie of recht toegekend of verleend op enige van deze handelsmerken, dienstmerken, handelsbenamingen en uitingswijze zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van Omega Pharma.

Uitsluiting van garanties

Omega Pharma levert aanvaardbare inspanningen om erop toe te zien dat de Website en de inhoud ervan accuraat en actueel zijn. Niettemin dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid of bieden wij geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Website en van de inhoud ervan.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD ‘ZOALS ZE ZIJN’.  OMEGA PHARMA BIEDT GEEN GARANTIES OVER DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEGANKELIJKHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN.  CHEFARO BEWEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE BESMETTELIJKE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN.
NOCH OMEGA PHARMA, NOCH ENIG ANDER BEDRIJF VAN DE OMEGA PHARMA GROUP OF ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET OPSTELLEN OF BEHEREN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE OF ACCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP OF ELKE FOUT OF VERZUIM IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN.

Doordat sommige rechtsgebieden de uitsluiting en/of beperking van bepaalde garanties en/of aansprakelijkheden niet toestaan, gelden deze uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet voor u.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Elke vordering met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beheerd door de wetgeving van de Europese Unie.  Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Ierland.

Links naar andere websites

Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet worden gecontroleerd door Omega Pharma en waarvoor deze juridische verklaring niet van toepassing is.  Deze verwijzingen en/of links zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak en Omega Pharma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel voortkomend uit deze andere websites of de verwijzingen en links daarnaar.  Neem er nota van dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de Website

This Website may contain references or links to other websites not controlled by Omega Pharma and for which this Legal Notice does not apply. These references and or links are only provided for your convenience and Omega Pharma shall not be liable for any damages or injuries arising from these other websites or the references or links thereto. Please note that you are solely responsible for your visit to such other websites.

Links to the Website

Framing, deep-linking, spiegeling of heroverdracht van de Website of de inhoud ervan, evenals het citeren of gebruiken van de volledige of delen van de Website of de inhoud ervan in een website van een derde partij is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Omega Pharma.  Indien u geïnteresseerd bent om een link in te voegen naar onze Website, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze juridische verklaring.